Produkter – Brochurerblad – Manualer – Faktaark – Ofte stillede spørgsmål – Referenceliste

Leverancen af el fra en solcelle giver ret til at hente en tilsvarende mængde el på et andet tidspunkt indenfor samme år uden at betale for det.

Dette svarer til at forbrugeren sparer elprisen inkl. afgifter, tariffer og moms for den mængde el solcellerne producerer. Værdien af solcellernes elproduktion bliver således ca. 2 kr/kWh. Samtidig er afregningen enkel at håndtere for ejeren af solcellen.

De fleste almindelige elmålere kan ikke måle leverancer af strøm fra boligen til elnettet. Derfor skal der normalt installeres en ny elmåler sammen med solcelleanlægget.

Hvis en husstand installerer elproducerende anlæg, der tilsammen kan yde mere end 6 kW, må forbrug og produktion ikke opgøres på årsbasis. Husstanden vil i stedet være omfattet af reglerne for erhvervsbygninger.

Ved opsætning af husstandsinstallerede anlæg på max. 6 kW skal installatøren registrere anlægget hos Energinet.dk

Sådan virker et nettilsluttet solcelleanlæg
Et solcellemodul består af en samling glasagtige plader, der er opbygget af silicium-lag med hhv. positiv og negativ ladning. Disse plader kaldes solceller eller fotovoltaiske celler (foto = lys og voltaisk = elproducerende). Når sollyset opfanges af solcellemodulerne, produceres jævn-strøm, hvis styrke afhænger af størrelsen på solcellemodulet og sollysets intensitet.

Solcelleanlægget
Sammensættes af en række solcelle-moduler som kobles i serie og parallel til den ønskede effekt og spænding er op-nået, der er ingen reelle begrænsninger for størrelsen af anlæg, og de kan dimensio-neres til en effekt på op til mange millio-ner Watt.

Inverteren (vekselretteren)
Strømmen ledes via samleboksen til inverteren der omdanner jævnstrømmen fra solcellerne til 230 Volt vekselstrøm. Vekselstrømmen ledes herefter ud til eget forbrug eller til det eksisterendene

El-måler
Den strøm, der ikke forbruges direkte registreres af el-måleren og lagres således på nettet og kan anvendes, når der er behov for det. De nuværende invertere giver et energitab på ca. 10%

El-net
Er den lokale el-leverandør.
Kilde: DanskSolenergi